apple-touch-icon.png

 

Telif Hakları Klavuzu

Canlı Sahne Üzerinde Müzik Paylaşımı

Yayıncılardan sadece üzerinde hak sahibi oldukları içerikleri paylaşmalarını istiyoruz. Bu türden müzikleri Canlı Sahne üzerinde paylaşmak için gerekli haklara veya izne sahip değilseniz, telifli müzik eserlerini yayınlamak veya yüklemek bu konudaki ilkelerimizin ihlali anlamına gelir.

Aşağıdaki koşullara uygun olmadığı veya yasalarda izin verilmediği müddetçe, Canlı Sahne yayınlarında veya VOD'larda (Geçmiş Yayınlar, Geçmiş Galalar, Özet Klipleri veya Yüklemeler) kullanma hakkına sahip olmadığınız müzikleri kullanamazsınız.

Herhangi bir müziği satın almış olmanız (örneğin CD veya mp3 olarak) veya bir müzik yayını sitesine abone olmanız Canlı Sahne üzerinde müzik paylaşmaya izniniz olduğu anlamına gelmez. Bu türden müzik sitelerinden yaptığınız satın almalar veya abonelikler, size sadece bu müzikleri kişisel/özel olarak dinleme olanağını verir.

Müzik İçerik Türleri

Bazı yaygın müzik içeriği türlerinin yanı sıra bunları Canlı Sahne üzerinde paylaşıp paylaşamayacağınıza iliştin bilgileri aşağıdaki bölümlerde sizler için derledik.

Canlı Sahne yayınlarında ve VOD'larda paylaşabileceğiniz bazı müzik içeriği türleri aşağıdaki gibidir:

  • Size Ait Müzik – Bestesi size ait olan ve sizin tarafınızdan kaydedilmiş veya icra edilmiş müzik; bunları Canlı Sahne içinde paylaşmanız için gerekli fikri hakların size ait olması veya sizin tarafınızdan kontrol edilmesi gerekmektedir; bunlar, kayıt ve icra ile asli beste ve güfteyle ilgili haklardır. Yarattığınız müzik içeriğinin hakları ile ilgili olarak bir müzik şirketi veya yayımcılık şirketiyle sözleşme ilişkisi içindeyseniz Canlı Sahne üzerindeki paylaşımınızın bu şirketle anlaşmanızı ihlal etmemesine dikkat etmelisiniz.

  • Lisansı Size Ait Olan Müzik – Bütünüyle veya kısmen sizden başkasının telif haklarını elinde tuttuğu müzikler (Canlı Sahne üzerinde paylaşma konusunda ilgili telif hakkı sahibinin iznini aldıysanız).

  • Canlı Sahne Performansları – Bir şarkının Canlı Sahne video alanında kaydedilmiş bir ses icrası (bu icranın Canlı Sahne Hizmet Koşullarına uygun olması şartıyla)

Canlı Sahne yayınlarında ve VOD'larda paylaşamayacağınız bazı müzik içeriği türleri aşağıdaki gibidir:

  • Radyo-Tarzı Müzik Dinleme Programı – Size ait olmayan ve Canlı Sahne üzerinde paylaşma izniniz olmayan, müzik çalmaya odaklanan bir Canlı Sahne yayını veya VOD.

  • DJ Set – Size ait olmayan ve Canlı Sahne üzerinde paylaşma izniniz olmayan, müzik içeren ve/veya önceden kaydedilmiş müzik parçalarının miks edilmesi

  • Karaoke Performansı – Canlı Sahne vayın Performansı gibi Canlı Sahne üzerinde paylaşmanız için size izin verilen yayın içi karaoke performansı hariç olmak üzere, karaoke kaydında söylenen veya icra edilen müzik.

  • Dudak Oturtma Performansı – Size ait olmayan ve Canlı Sahne üzerinde paylaşma izniniz olmayan, pardomim, icra veya söyler gibi yaparak söylenen müzik.

  • Görsel Müzik Canlandırmaları – Size ait olmayan ve Canlı Sahne üzerinde paylaşma izniniz olmayan, telifli müziklerle bağlantılı şarkı sözü, müzik notası, tab veya başka görsel temsil; veya Canlı Sahne yayın kapsamında Canlı Sahne Performanslarınız sırasındaki yayınlarda ve VOD'larda kaydedilen Canlı Sahne tarafından temin edilen ekran-üstü sözler ve temsiller.

  • Başkasının Şarkısının Söylendiği Performanslar – Başkasına ait bir şarkının icrası (Canlı Sahne yayınınız sırasındaki canlı performans hariç). Canlı Sahne yayını sırasında başkasının şarkısını canlı olarak söylerseniz, lütfen şarkının sözlerini orijinali gibi söylemeye çalışın, ilgili ses unsurlarının da sizin tarafından oluşturulması gerekir; başkalarına ait enstrümental şarkılar, müzik kayıtları veya başka kayıtlı unsurlar kullanılmamalıdır.

Bunun Size Etkisi

Bu kuralları ihlal etmeniz halinde, YAYFED İlkeleri uyarınca ve müzik haklarını elinde bulunduranların tebligatı doğrulsunda sizden içeriği kaldırmanız istenebilir. Ayrıca Topluluk İlkeleri uyarınca da hakkınızda işlem yapabiliriz.

İCRACI SANATÇILARIN HAKLARI

İcracı Sanatçılar

İcracı sanatçı, kendisinin olmayan bir eseri, kendi sanatçılık becerisi ile yorumlayarak o esere ruh ve anlam  kazandıran sanatçıdır. Kendi yarattığı eseri icra eden kimse örneğin bir bestesini çalan besteci o eserin sahibi sıfatıyla zaten korunduğundan dolayı icracı sanatçı olarak ayrıca korunmasına da ihtiyaç bulunmamaktadır[49].

Bu bakımdan, icracı sanatçılar,  eseri yorumlayarak, tanıtarak eser sahibi ile eserden yararlanacak olan kamuoyu arasında bir tür aracılık hizmeti görmektedirler. Bu aracılık daha çok sinema ve müzik sektöründe sahne, film, konser, radyo icracılığı ile veya günümüzde çok gelişmiş olan kaset veya CD doldurmak suretiyle gerçekleşmektedir[50].

İcracı sanatçıların ürünleri eser niteliği taşımasa da bunların üzerinde sübjektif hak tanımak suretiyle koruma konusu haline getirilmeleri gerekir. Orijinal bir eser yaratmamakla birlikte bir eseri icrası ile yorumlayarak onu geniş halk kitlelerine tanıtarak bilinilmesini sağlayan icracı sanatçının emeği ve verimi korunmaya hak kazanan bir değer olarak kabul edilmektedir. İşte bu emek ve katkının korunmasını sağlanmak amacıyla günümüzün hemen hemen bütün telif hakkıyla ilgili kanunlarda yaratıcı  eser sahibi sanatçının yanında icracı sanatçının da korunmasına yönelik hükümlere yer verilmiştir[51].

Ülkemizde icracı sanatçılar ve sahip olduğu haklar, asıl kaynağını 26.10.1961 tarihli Roma Sözleşmesinden alan 4110 sayılı kanunla değişik Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda ve Komşu Haklar Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda, 1995 yılında 4110 Sayılı kanunla değişiklik yapılmadan önce, 81. ve 82. maddelerinde komşu hak kavramı kullanılmış olmamakla beraber, bu hakkın kapsamına giren kişilerle ilgili koruma hükümleri bulunmaktaydı. Ancak bu hükümlerin oldukça dar kapsamlı ve yetersiz olarak düzenlenmesi nedeniyle, 4110 sayılı kanunla, yapılan değişiklikle komşu haklara ilişkin hükümler genişletilmiş, özellikle icracı sanatçıların hakları daha da etkin hale getirilmiştir. Ayrıca Kanun’da yapılan düzenlemelerin uygulanması amacıyla 16 Kasım 1997 tarihinde yürürlüğe giren “Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği” hazırlanmış ve bu yönetmelikte komşu hakkın tanımı, komşu hak sahibinin yetkileri ve sahip oldukları hakkın sınırları düzenlenmiştir.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 80. maddesinde yapılan değişiklik ile “Eser sahibinin maddi-manevi haklarına halel getirmemek şartıyla, fikir ve sanat eserlerini özgün biçimde icra eden, yorumlayan icracı sanatçılarla, bir icrayı ya da sesleri ilk defa tespit eden ses taşıyıcıları yapımcıları ve radyo-televizyon kuruluşlarının, eser sahibinin haklarına komşu haklarının bulunduğu” hükme bağlanmıştır.

Komşu Haklar Yönetmeliğinin 6. maddesinde ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun “Eser Sahibinin Hakları İle Bağlantılı Haklar” başlığı altındaki 80. maddesinin 2. fıkrasında; eser sahibinin haklarına komşu haklara sahip icracı sanatçıların bu haklarını uygun bir bedel karşılığında sözleşme ile yapımcıya devredebileceği, tespit edilmiş icrasının veya çoğaltılmış nüshalarının telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtımına veya sunulmasına ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda icrasına ulaşılmasını sağlamak suretiyle umuma iletimine izin vermek veya yasaklamak hakkına sahip olduğu belirtilmektedir.

Buradaki haklara dikkat edildiğinde esas itibari ile asıl eser sahibinin haklarının korunmasına paralel bir korumanın komşu hak sahipleri için de getirildiği görülmektedir. Yasanın sağlamış olduğu bu düzenleme sonucunda; fonogramlarla tespit edilmiş icraların ve filmlerin, her ne suretle olursa olsun umuma iletilmesi halinde, bunları kullananlar, eser sahiplerinin yanı sıra, icracı sanatçılara ve yapımcılara veya ilgili alan meslek birliklerine de bu kullanımlara ilişkin uygun bir bedeli ödemekle yükümlü hale getirilmiştir.